Chúc mừng nam moi 2020

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012- 2013

Thứ hai - 08/04/2013 13:53 | Số lần đọc: 7026
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012- 2013
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC
Số:01B /KH-BDCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
                                                                                                                   
Yên thành, ngày 5 tháng 8  năm 2012
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2012- 2013
 
CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
    - Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
    - Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH, ngày 16 tháng 8 năm 2012, của Bộ trưởng    Bộ Giáo dục- Đào tạo “về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013”.
         -  Công văn số : 1748 /SGD&ĐT-GDTrH  ban hành  ngày 27 tháng 8  năm 2012               
   “ V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  Giáo dục trung học năm học 2012-2013”.
Công văn số 2398 /SGD&ĐT- GDTX, ngày23 tháng10 năm 2012“V/V Kế hoạch BDTX giáo viên  năm học 2012-2013 “                                                 
    - Trường THPT Phan Thúc Trực xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2012-2013 như sau:
              A/ MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
           1. Mục đích:
 -   Nhằm nâng cao kiến thức cơ bản cho giáo viên, khắc phục tình trạng tồn tại, hạn chế về kiến thức và nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên.
 -   Phát hiện và nhân rộng các nhân tố tích cực, sáng tạo trong hoạt động sư phạm của     giáo viên để thúc đẩy việc cải tiến phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
-         Khai thác và sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
-         Góp phần triển khai và đánh giá phong trào thi đua trong trường.
-         Là căn cứ để đánh giá đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn thông qua tổ, cá nhân nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.
-         Nhằm khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
-         Tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội tham gia và thể hiện ý tưởng sáng tạo trong giảng dạy, thể hiện tài năng, năng lực chuyên môn; đồng thời tạo động lực cho giáo viên có ý thức phấn đấu vươn lên trong chuyên môn.
-         Năng cao năng lực sư phạm cho giáo viên để đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy
-         Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
 - Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp trong cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên .
   -  Không ngừng hoàn thiện về kiến thức, trình độ đào tạo, có phương pháp tự học để tự hoàn thiện đạt chuẩn nghề nghiệp.
   - Phát triển kỹ năng sư phạm, kỹ năng giáo dục và kỹ năng truyền thông để thực hiện tốt mục tiêu đổi mới quản lý dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
   - Phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng CBQL, GV, NV toàn ngành của những năm học trước và kết quả bồi dưỡng  năm học 2011- 2012.
   - Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho giáo viên và cán bộ quản lý về các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2012- 2013.
    - Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc tiếp cận và nâng cao mức độ đáp ứng với Chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn  nghề nghiệp giáo viên.
           2. Yêu cầu:
   - Nội dung bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu, đối tượng bồi dưỡng. Quan tâm đổi mới phương pháp bồi dưỡng để phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học.
   -  Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng, huy động tối đa các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia bồi dưỡng; đảm bảo các điều kiện cơ bản để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bồi dưỡng.
   - Tổ chức, quản lý chặt chẽ công tác bồi dưỡng tại tổ, nhóm chuyên môn .
   - Tổ chức kiểm tra, khảo sát chất lượng các nôi dung bồi dưỡng.
 
B/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
                 I/ Nội dung bồi dưỡng:
1.     Bồi dưỡng về tư tưởng, chính trị, chủ trương đường lối của Đảng về
giáo dục.
2.     Bồi dưỡng chương trình- sách giáo khoa và dạy học tự chọn.
3.     Bồi dưỡng chuẩn kiến thức, kỹ năng.
4.     Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
5.     Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và sử dụng một số phần mềm trong công tác dạy - học.
6.     Bồi dưỡng việc lồng ghép giáo dục môi trường, an toàn giao thông, kỹ năng sống,...cho học sinh.
                  II/ Phương pháp bồi dưỡng:
1.     Tự bồi dưỡng:
-         Tự đọc, tự nghiên cứu qua các tài liệu tham khảo, sách báo, mạng Internet.
-         Viết sáng kiến kinh nghiệm, viết chuyên đề….
-         Thông qua dự giờ đồng nghiệp.
                      2.  Bồi dưỡng thông qua các tổ chuyên môn:
 -    Họp tổ chuyên môn, sinh hoạt tổ theo chuyên đề, tổ chức ngoại khoá,…
 -  Đánh giá dự giờ của đồng nghiệp qua các tiết dự giờ hội giảng, dự giờ kiểm tra chuyên môn của tổ, trường.
                3.  Bồi dưỡng thông qua các chuyên đề về chuyên môn của nhà trường, tổ chức ngoại khoá,…
               
                 III/ Lịch bồi dưỡng và nội dung bồi dưỡng cụ thể:
1.     Thực hiện tốt các đợt bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trong hè 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức:
 
Stt Nội dung bồi dưỡng Môn Số lượng Thời gian Cấp tổ chức
  lớp tập huấn bồi dưỡng ma trận đề môn
GDCD THPT năm 2012
 
GDCD 1 2-3/8/2012 Sở GD&ĐT
  tập huấn bồi dưỡng ma trận đề
CN Sinh THPT năm 2012
 
GV công nghệ 1 2-3/8/2012 Sở GD&ĐT
  huấn bồi dưỡng ma trận đề
CN Vật lí THPT năm 2012
CN vật lí 1 4-5/8/2012 Sở GD&ĐT
  lớp tập huấn bồi dưỡng dạy thực hành
 Sinh THPT năm 2012
 
Sinh 1 10-11/8/2012 Sở GD&ĐT
1 Tập huấn giáo viên cốt cán GDQP-AN 01 13-14/8/2012 Sở GD&ĐT
  tập huấn bồi dưỡng tư vấn học đường
 THPT năm 2012
 
Bí thư đoàn 1 16-17/9/2012 Sở GD&ĐT
2 Tập Huấn tích hợp Vật lí 1 25-27/8/2012 Sở GD&ĐT
  Tập Huấn tích hợp GDCD 1 25-27/8/2012 Sở GD&ĐT
3 Tập huấn về các kỹ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn nghề Lãnh đạo,BT đoàn 2 23-24/10/2012 Sở GD&ĐT
4 Tập huấn “lập trình pascal nâng cao giai đoạn 2” Tin 1 24-30/9/2012 Sở GD&ĐT
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Lãnh đạo, GV cốt cán 5 9-11/8/2012 Sở GD&ĐT
6 Tập huấn Kế toán- thủ quĩ LĐ- V.thư 02 25/8/2012 Sở GD&ĐT
7 Tập huấn  phần mềm Smas 2.0 Lãnh đạo- GV phụ trách phần mềm QLHS 02 9/2012 Sở GD&ĐT
8 Tập huấn GV cốt cán về bồi dưỡng thường xuyên Theo KH sở Theo KH sở Tháng 2 Sở GD&ĐT
  Các KH khác của sở nếu có        
  ..............................        
 
     2. Bồi dưỡng chuyên môn thông qua tổ chuyên môn, trong bồi dưỡng chuyên môn cần có chủ đề, nhà trường giao cho mỗi tổ bộ môn trong năm học cần có ít nhất 2 chủ đề về nội dung bồi dưỡng nâng cao chuyên môn.
    3. Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của nhà trường trong năm học 2012-2013:
 
Tháng, năm Nội dung bồi dưỡng Bộ môn Nhóm, người thực hiện
       
8/2012 - Học tập chính tri hè.
 
- Toàn trường
 
- Tuyên giáo Huyện  ủy Yên thành
 
- Hướng dẫn nhiệm vụ năm học
 
- Toàn trường
 
- Hiệu trưởng
 
- Bồi dưỡng CT GDQP
 
-         GDQP-AN
 
Đ/c Vương Kim Việt
- Bồi dưỡng soạn giáo án điện tử Giáo viên đăng kí Đ/c Giang
- Bồi dưỡng Soạn giáo án bằng phần mềm …. Giáo viên toàn trường đ/c Ánh
Tập Huấn tích hợp Vật lí đ/c Ánh
Tập Huấn tích hợp GDCD Đ/c Tính
huấn bồi dưỡng ma trận đề
CN Vật lí THPT năm 2012
CN vật lí Đ/c Hải
lớp tập huấn bồi dưỡng ma trận đề môn
GDCD THPT năm 2012
 
GDCD đ/c Tú
lớp tập huấn bồi dưỡng dạy thực hành
 Sinh THPT năm 2012
 
Sinh đ/c Minh Hải
10/2012  
- Bồi dưỡng GVCN
- Tập huấn sử dụng phần mềm smas 2.0
 
 
- GVCN + GV toàn trường
 
đ/c Giang
10/2012 Thực hiện chuyên đề Giáo viên các môn Tổ chuyên môn
 
- Quán triệt NQTW 4
 
-Toàn trường
 
 
-         Tuyên giáo Huyện   ủy  Yên thành
 
11/2012 Học tập quán triệt thông tư 26/TT-BGDĐT(BDTX) Toàn bộ giáo viên Tổ trưởng chuyên môn
Thực hiện chuyên đề chuyên môn Giáo viên các môn Các tổ chuyên môn
12/2012  
- Tập huấn về đánh giá, xếp loại HS theo qui chế 58
 
 
- Toàn trường
 
- Ban giám hiệu
2/2013 bồi dưỡng giáo về các kỹ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn nghề bồi dưỡng giáo viên THCS, THPT về các kỹ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn nghề Bí thư đoàn trường
Tập huấn BDTX Toàn bộ GV GV cốt cán đã được tập huấn ở sở
3/2013 - Ngoại khóa về ….. - Toàn trường Tổ Lí –Tin-CN
Ngoại khóa về….. - Toàn trường Tổ ngoại ngữ
4/2013  
- Bồi dưỡng giáo viên dạy ôn thi tốt nghiệp THPT
 
- Các tổ chuyên môn
 
- BGH, các tổ CM
5/2013  
- Hướng dẫn nghiệp vụ coi, chấm thi
 
 
- Toàn trường
 
- Ban giám hiệu
Đánh giá xếp loai bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên Toàn bộ  giáo viên Tổ trưởng, GH,CĐ
 
     3. Các tổ chuyên môn cần có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ theo tháng và trải đều trong năm học.
      4. Các tổ chuyên môn có kế hoạch ngoại khóa cần phải chuẩn bị tốt nội dung, phương pháp, hình thức, cơ sở vật chất,….
      5. Bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá:
 -   Hiện nay việc kiểm tra, đánh giá các môn học trong nhà trường phổ thông, nói chung đang gặp nhiều bất cập, đặc biệt là đối với các môn thi trắc nghiệm : Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ  ở trường THPT   
 -   Đối với các môn: Cùng với việc đổi mới về phương pháp giảng dạy phải có sự đổi mới thật sự ở khâu ra đề và đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá.
                5.1  Mục đích đánh giá:
           - Trong giáo dục, việc đánh giá được tiến hành ở những cấp độ khác nhau,    đối tượng, phương pháp cũng khác nhau và mục đích khác nhau. Nhưng nhìn chung mục đích của đánh giá thường là:
+ Giáo viên đánh giá quá trình tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh.
Học sinh phát hiện những sai sót của bản thân để tự điều chỉnh hoạt động học tập.
+Dựa vào đánh giá, kiểm tra để điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh.
+Làm rõ chất lượng daỵ - học của giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường.
                 5.2 Nguyên tắc đánh giá:
- Kết hợp nhiều hình thức đánh giá: Giáo viên đánh giá học sinh, học sinh đánh giá lẫn nhau, học sinh tự đánh giá.
          - Đánh giá trong nhiều thời điểm: thường xuyên, định kỳ, cuối kỳ.
            Kết hợp loại câu hỏi tự luận, trắc nghiệm, bài tập nghiên cứu nhỏ.
- Đánh giá không chỉ là cho điểm.
                  5.3 Đổi mới kiểm tra, đánh giá:
              a/ Đa dạng hoá các hình thức đánh giá :
      Khi nói tới hình thức đánh giá, chúng ta chỉ quen với hai loại đánh giá như sau:            
- Đánh giá thường xuyên: KT miệng, 15 phút.
- Đánh giá định kỳ: KT 45’, cuối học kỳ, thi tốt nghiệp
      Nội dung đánh giá thì thường chỉ dựa vào hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm chỉ với một lựa chọn đúng. Vì vậy đổi mới và đa dạng hoá hình thức kiểm tra đánh giá từ tự luận sang trắc nghiệm phải đảm bảo được mục đích, nguyên tắc đánh giá đặc biệt là đánh giá có liên quan đến điểm số. Nhìn chung, sự phối hợp giữa các hình thức đánh giá trên sẽ cho giáo viên một cái nhìn toàn diện về các hoạt động của học sinh, từ đó có những đánh giá xác đáng.
              b, Cách thức kiểm tra, đánh giá :
    Kiểm tra thường có hai dạng: tự luận và trắc nghiệm khách quan.

+ Tự luận:

Tự luận là dạng kiểm tra, thi dùng những câu hỏi, đòi hỏi học sinh phải tự xây dựng câu trả lời.
Ưu điểm nổi bật của câu hỏi tự luận là học sinh có quyền xây dựng phần trả lời một cách tự do, theo các phương pháp của bản thân. Vì thế mà câu hỏi tự luận rất có lý tưởng cho việc đánh giá năng lực, kĩ năng diễn đạt của học sinh.
Câu hỏi tự luận có thể sử dụng để đánh giá sâu các năng lực nhận thức của học sinh, nhất là năng lực cấp cao như: Phân tích, tổng hợp, diễn đạt, giải quyết vấn đề, đánh giá….
             Ưu điểm: Tạo điều kiện cho học sinh kết hợp và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào việc giải quyết vấn đề.
            Nhược điểm: Không thể sử dụng nhiều câu hỏi tự luận trong một bài kiểm tra.  Việc chấm bài tự luận tốn nhiều thời gian, phức tạp và không có độ tin cậy cao. Điểm số của bài kiểm tra tự luận bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như chữ, trình bày, lập luận,…

+ Trắc nghiệm khách quan:

Trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là dạng kiểm tra trong đó mỗi câu hỏi có kèm theo những câu trả lời sẵn. Loại câu hỏi này cung cấp cho học sinh một phần hay tất cả những thông tin cần thiết và đòi hỏi học sinh phải chọn một câu trả lời hoặc chỉ cần điền thêm một vài từ (loại câu hỏi đóng). Gọi là TNKQ vì việc chấm điểm đảm bảo tính khách quan hơn việc chấm điểm bài tự luận. Tuy nhiên tính khách quan cũng không hoàn toàn tuyệt đối,vì việc ra đề và xây dựng đáp án phần nào đó mang tính chủ quan của tác giả.
Có các loại câu trắc nghiệm như: Loại câu trắc nghiệm đúng – sai (Đ/S), loại câu trắc nghiệm ghép đôi, loại trắc nghiệm điền khuyết, loại câu trắc nghiệm trả lời ngắn, loại câu nhiều lựa chọn…..
+ Loại câu trắc nghiệm đúng – sai (Đ/S):
Phần dẫn là một câu hỏi có nội dung mà học sinh phải xác định.
Phần trả lời gồm chữ Đ hoặc S mà học sinh phải khoanh tròn hay đánh dấu khi xác định.
          Loại câu Đ/S chỉ thích hợp cho việc kiểm tra những kiến thức: Phân biệt khái niệm, tính chất, đặc điểm …, tính chính xác của định nghĩa, khái niệm, … và thường để kiểm tra trí nhớ, năng lực hiểu, ít có giá trị kích thích tư duy, ít có khả năng phân loại học sinh giỏi kém.
Mỗi câu hỏi chỉ nên gồm một ý, tránh loại câu hỏi một phạm vi kiến thức rộng, nhiều chi tiết, cách diễn đạt phải trong sáng, dễ hiểu.
  Ưu điểm: Dễ xây dựng; Có thể sử dụng cho mọi môn học; Để bao phủ kiến thức cao cho một bài kiểm tra, vì có thể sử dụng nhiều câu Đ/S trong một bài kiểm tra, dù thời gian không nhiều; Việc chấm bài nhanh, đơn giản, khách quan và có độ tin cậy cao.
  Nhược điểm: Không thích hợp với việc đánh giá các năng lực nhận thức cấp cao. Xác suất đúng sai là 50/50 trong trường hợp học sinh không thuộc bài.

+ Loại câu trắc nghiệm ghép đôi:

Loại câu hỏi này thường gồm hai cột thông tin. Cột thứ nhất là những câu hỏi (hay câu dẫn), cột thứ hai là những câu trả lời (hay câu lựa chọn). Học sinh phải chọn câu trả lời ở cột 2 sao cho phù hợp với câu hỏi ở cột 1 để ghép với nhau.
 
            C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
               1. Đối với Ban giám hiệu:
                - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho toàn năm học.
                - Xây dựng kế hoạch căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng của Bộ, Sở Giáo dục - Đào tạo và kế hoạch năm học.
               2. Đối với các tổ chuyên môn:
                - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho toàn năm học   căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường.              
                - Xây dựng kế hoạch sát với điều kiện của tổ chuyên môn về các vấn đề trọng tâm.
                - Tổ chức rút kinh nghiệm việc bồi dưỡng và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn với nhà trường.
               3. Đối với giáo viên, nhân viên:
                - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng của tổ chuyên môn và nhà trường.
                - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự bồi dưỡng mà mình đã đăng kí với tổ chuyên môn.

Tác giả bài viết: Hà Thị Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 250

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21474

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2347508

ĐĂNG KÝ