Chúc mừng nam moi 2020

Công văn: Số: 1729 /SGD&ĐT-VP

Chủ nhật - 17/03/2013 23:16 | Số lần đọc: 3366
Số: 1729 /SGD&ĐT-VP V/v hướng dẫn công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, TNXH, HIV/AIDS trong nhà trường năm học 2012-2013
        UBND TỈNH NGHỆ AN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
         Số: 1729 /SGD&ĐT-VP                       Nghệ An, ngày  22  tháng 8 năm 2012
V/v hướng dẫn công tác phòng chống
tội phạm, ma tuý, TNXH, HIV/AIDS
trong nhà trường năm học 2012-2013 
 
    Kính gửi:
                   - Các phòng giáo dục và đào tạo;
                                      - Các đơn vị trực thuộc Sở.
 
          Đảm bảo An ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là công tác thường xuyên của các nhà trường và các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, góp phần đảm bảo ổn định về chính trị, trật tự, bình yên của toàn xã hội.
          Công tác tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống các tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS trong năm học 2011-2012 vừa qua đã được các đơn vị trường học quan tâm hơn. Các nhà trường đã làm tốt công tác phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể, chính quyền ở địa phương đặc biệt là với lực lượng Công an, lực lượng Biên phòng và cơ quan chức năng…trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị chưa thật sự chủ động trong hoạt động này, dẫn tới vẫn còn hiện tượng cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng.
          Để thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo công tác ANTH, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống các tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS trong năm học 2012-2013, Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung sau đây:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Thông tư Liên tịch số 34/2009/TTLT-BGD ĐT-BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an về công tác  bảo vệ an ninh - trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân. Triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, nhất là phòng chống tội phạm buôn bán trẻ em và phụ nữ, Nghị định 32/CP về ATGT và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ, về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ và các văn bản của UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội.
2. Chủ động phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan chức năng ở địa phương để có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác của người học và cán bộ, giáo viên đối với âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, lợi dung các vấn đề phức tạp của thể giới, khu vực và vấn đề Biển Đông. Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để người học không bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật.
3. Có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt là cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý. Định kỳ phối hợp với cơ quan Công an tại địa phương tổ chức giao ban, kiểm tra nắm tình hình, bàn biện pháp quản lý, xử lý đối với can bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật. Duy trì, tham gia có hiệu quả kế hoạch giao ban an ninh các trường đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề do Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB & XH phối hợp tổ chức.
4. Phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh với các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động,... đối với người học. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải toả các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học, ký túc xá nếu có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, hoạt  động vi phạm pháp luật.
5. Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị,  đạo đức, lối sống đối với người học trong các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người học, cán bộ, nhà giáo.
6. Thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến vấn đề hội nhập, hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, tiếp nhận, sử dụng viện trợ, học bổng của cá nhân, tổ chức nước ngoài; chủ động cung cấp cho cơ quan công an thông tin, tình hình hoạt động liên quan đến yếu tố nước ngoài để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
7. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của HS,SV trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường, hiệu quả của hòm thư tố giác tội phạm trong các nhà trường và trong quần chúng nhân dân nơi học sinh thường trú, ngoại trú…
8. Thường xuyên kiện toàn để duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, lực lượng chuyên trách công tác bảo vệ an ninh, trật tự và đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên. Đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để các lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     9. Hiệu trưởng nhà trường định kỳ chủ trì tổ chức đối thoại với HS,SV và cán bộ, nhà giáo để nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, đề xuất với cấp trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của HS,SV và cán bộ, nhà giáo; kịp thời xử lý biểu hiện gây mất an ninh nội bộ, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết, khiếu kiện tập thể, vượt cấp.
          10. Chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức giao ban an ninh định kỳ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sẽ có kế hoạch gửi sau), phân công, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (Cụm trưởng), các đơn vị trường học trong cụm xây dựng báo cáo trình bày trong giao ban. Thường xuyên báo cáo tình hình an ninh trong đơn vị mình về Cụm trưởng để nắm bắt tình hình.
          11. Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục pháp luật theo qui định. Dạy học theo hướng tích hợp, lồng ghép các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp,                      kết hợp sử dụng các tài liệu đã có để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức ngoại khoá về pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, nhất là các luật mới được ban hành có liên quan đến công tác giáo dục đào tạo của nhà trường. Chăm lo bồi dưỡng ý thức chấp hành pháp luật cho mọi thành viên trong đơn vị mình (tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, về ý thức trách nhiệm công dân về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS).
          12. Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị trong học sinh, sinh viên thực hiện tốt công tác an ninh- trật tự ở các đơn vị trường học; phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong các hoạt động ngoại khoá, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh. Thực hiện nghiêm các điều cấm đối với học sinh đã được qui định trong Điều lệ nhà trường; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, lành mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường mầm non, phổ thông, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.
13. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình để kịp thời phát hiện, tư vấn, giúp đỡ, quản lý và tổ chức cai nghiện đối với những người sử dụng ma tuý. Khi phát hiện người của đơn vị mình vi phạm pháp luật, sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma tuý, các đơn vị cần báo cáo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp phối hợp giáo dục và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc 3 công khai: công khai về chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.
          14. Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo theo quy định.
          15. Biểu dương và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời cho những cá nhân,  tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống các tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS. Khi có những tình huống bất thường xẩy ra cần báo ngay về Sở để tìm biện pháp phối hợp xử lý.
 
                                                                             KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Vụ CT HSSV, Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Công an tỉnh NA (để p/h);                                                                      Đã ký
- GĐ, các PGĐ Sở;                                                                              
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu VT, ANTH 2012.                                  
                                                                              Thái Huy Vinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 253

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21477

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2347511

ĐĂNG KÝ