Chúc mừng nam moi 2020

kế hoạch chuyên môn tổ văn

Thứ hai - 08/04/2013 12:31 | Số lần đọc: 5178
kế hoạch chuyên môn tổ văn

kế hoạch chuyên môn tổ văn

Kế hoạch chuyên môn Tổ Văn
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012- 2013
TỔ NGỮ VĂN
- Căn cứ chỉ thị, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012- 2013 của Sở GD&ĐT Nghệ An;
-Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Phan Thúc Trực;
- Căn cứ vào điều kiện thực tế của tổ chuyên môn về điều kiện CSVC, đội ngũ gióa viên trong năm học; Tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ năm học 2011- 2012 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1-Nhiệm vụ chung
* Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
* Năm học 2012-2013 là năm trường THPT Phan Thúc Trực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
2. Đặc điểm tình hình của Tổ
a.Thuận lợi
- Tổ Ngữ văn được làm việc dưới sự lãnh đạo của BGH năng động, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực, dày dạn kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục
- Tổ có 11 giáo viên, đều đạt chuẩn và trên chuẩn, đời sống gia đình cơ bản ổn định, tay nghề khá;Có tinh thần tự học, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ;Có tinh thần đoàn kết, phê và tự phê, tương trợ giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn;Các giáo viên trong tổ nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm; có ý thức trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.
- Học sinh đa số có năng lực học tập từ  mức trung bình trở lên.
- Cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo tốt cho việc sinh hoạt chuyên môn và giảng dạy. Cụ thể là tổ đã có văn phòng riêng, có máy tính nối mạng, có bảng biểu, có các thiết bị thiết yếu khác dành cho sinh hoạt chuyên môn.
b.Khó khăn:
- Tuổi nghề của GV trong tổ chưa nhiều, kinh nghiệm giảng dạy còn ít. Tổ chưa có “cây đại thụ” trong chuyên môn nên đây đó còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.
- Trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế; việc tiếp cận cái mới chưa được nhiều;
- Nhiều HS chưa thực sự đầu tư học môn Văn học do nhiều lí do khác nhau, nguồn chọn đội tuyển HS giỏi tỉnh còn nhiều hạn chế.
II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA TỔ NĂM HỌC 2012-2013:
1. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012-2013
* Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
* Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
* Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngay trong năm học 2012-2013.
* Phấn đấu có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng học sinh giỏi Tỉnh, học sinh đậu ĐH đạt điểm cao.
          2. Việc thực hiện kỉ luật lao động
-Tham dự đầy đủ các cuộc họp và các buổi sinh hoạt ngoại khoá do trường tổ chức;
-Không tuỳ tiện bỏ tiết, phân công dạy thay kịp thời.
- Tham gia tích cực và có trách nhiệm trong việc giáo dục, bồi dưỡng HS do trường và tổ phân công phụ trách.
- Thực hiện tốt chính sách KHHGĐ, không có GV sinh con thứ 3.
3. Việc thực hiện chuyên môn
a/Đổi mới phương pháp dạy học
-Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh từ khâu soạn bài, lên lớp đến khâu hướng dẫn HS chuẩn bị bài;
-Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, minh hoạ dụng cụ trực quan đối với những bài học cần thiết.
b/Thực hiện chương trình
-Thực hiện giảng dạy đầy đủ số tiết, không dồn tiết, cắt tiết, thực hiện theo chương trình giảm tải của Bộ GD;
-Lên lịch báo giảng hàng tuần.
c/ Hồ sơ sổ sách
-Hồ sơ của tổ, hồ sơ giáo viên đảm bảo theo quy định;
-Giáo án soạn mới theo chuẩn kiến thức - kĩ năng, kĩ năng sống và lồng ghép chuyên đề giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường, giáo dục SKSSVTN.
          d/ Kiểm tra, đánh giá HS
-Kiểm tra các loại đúng tiến độ, lập ma trận đề, chấm và trả bài kịp thời;
-Kiểm tra chung 1 tiết và học kỳ: phân công gv ra đề;
-Các loại đề kiểm tra phải được thể hiện trong giáo án.
-Mỗi GV có ý thức thiết lập thư viện đề;
-Tổ chuyên môn lưu trữ các đề kiểm tra theo quy định.
 - Thùc hiÖn c¸c bµi kiÓm tra ®óng quy ®Þnh theo ph©n phèi chư­¬ng tr×nh, theo th«ng t­ư 58 cña Bé GD -§T.
 - §¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.
 - Kiểm tra đánh giá phải dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng, đề kiểm tra phải đánh giá sát đúng đối tượng, đảm bảo tính phân loại HS. Đề kiểm tra phải được lập dựa trên ma trận đề đã được định trước.
    - Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra cô thÓ cho c¸c  ®iÓm kiÓm tra th­ưêng xuyªn, viÖc tr¶ bµi 15 phót ph¶i ®ư­îc thùc hiÖn sau mét tuÇn sau khi kiÓm tra.
    - 100% GV kiểm tra đúng qui chế: đúng thời gian qui định, đủ hệ số con điểm, đánh giá đúng thực chất đối tượng không để hiện tượng HS  ngồi nhầm lớp.
    - 100%GV biên soạn ma trận đề trước khi ra đề kiểm tra.
    - 100% Gv vào điểm tại sổ điểm lớn và quản lí điểm trên mạng đúng tiến độ.
 
4. Hoạt động nâng cao tay nghề
-Dự giờ, thao giảng:
+Dự giờ:  Mỗi giáo viên 2 tiết/HK
+Thao giảng 2 tiết/ năm. Qua thao giảng đều có góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm (chú ý tính chuyên đề)
-SKKN:  Mỗi giáo viên ít nhất đúc kết được một kinh nghiệm trong giảng dạy, công tác. GV đăng kí danh hiệu viết một sáng kiến kinh nghiệm (đăng ký từ đầu năm)
-Phát huy tinh thần tự học qua tài liệu, Internet…, tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.
5. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu
-Giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG: Hình thành đội tuyển, lên kế hoach giảng dạy;
-Tổ chức thi chọn HS bồi dưỡng đi thi cấp Tỉnh;
  - GV chñ tr×: Cô Hoa, Thầy Hồng
- Phấn đấu : Đạt danh hiệu HSG 2 em
- Phụ đạo HS yếu theo kế hoạch của trường.
           6. KÕ ho¹ch «n thi tèt nghiÖp:
    - Gióp häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ m«n v¨n trong kú thi tèt nghiÖp cuèi n¨m häc.
    - N©ng cao chÊt lư­îng häc tËp cho häc sinh.
  - Nh÷ng ®ång chÝ d¹y 12: CôYến, c« Quỳnh, c« Hoa, thÇy Hồng chÞu tr¸ch nhiÖm d¹y «n tèt nghiÖp cho häc sinh
 - CÇn cã kÕ ho¹ch d¹y «n tèt nghiÖp cô thÓ, như­ng ph¶i tuú vµo thêi l­ưîng  yªu cÇu cô thÓ cña tõng líp ®Ó lªn kÕ ho¹ch.
  - Qu¸n triÖt tinh thÇn d¹y häc: nghiªm tóc ,nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm.
 
    7- KÕ ho¹ch d¹y luyÖn thi §H-C§
  - Båi d­ưìng vµ n©ng cao kiÕn thøc m«n v¨n cho nh÷ng häc sinh häc khèi nh»m gióp c¸c em ®¹t kÕt qu¶ cao trong c¸c kú thi §H-C§.
 - KÝch thÝch häc sinh høng thó häc tËp.
 - N©ng cao chÊt lư­îng chuyªn m«n, mòi nhän cña tæ.
- Nh÷ng gi¸o viªn d¹y K12 thµnh lËp líp khèi C,D.(HoÆc cö ngư­êi d¹y theo yªu cÇu cña häc sinh).
 - Gi¸o viªn d¹y khèi cÇn cã kÕ ho¹ch d¹y häc cô thÓ.
 
8.Thanh kiểm tra – đánh giá
+Tổ trưởng dự giờ, kiểm tra đột xuất: 1 lần/gv/ năm;
+Thanh tra theo quyết đinh:1/3 gv trong tổ.
+Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo định kì (lịch của ban CM).
9. Những hoạt động khác
- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức, chấm chọn, điểm báo (đợt 20/11);
- Phối hợp với các tổ tổ chức ngoại khóa 1 lần/ 1 năm; thi Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia (nếu có); tham gia tốt công tác văn nghệ, TDTT, tổ chức lễ;
- GVCN phối hợp với Hội cha mẹ HS để giáo dục HS;
- Tham gia tốt sinh hoạt chính trị đầu năm, các ngày lễ lớn trong năm.
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1.Đối với học sinh
- Điểm TB bộ môn: 70% trở lên đạt điểm 5.
- Học sinh giỏi: Có 2HS đạt giải cấp tỉnh.
- Thi tốt nghiệp THPT: Đạt trên mức bình quân chung của Sở về bộ môn.
- Thi ĐH-CĐ: 30 HS có điểm 5 trở lên.
- Thi GV giỏi trường: đạt 2 GV.
2.Đối với giáo viên
- Đối với GV: 100% đạt lao động tiên tiến.
- Đối với tổ: Tổ tiên tiến xuất sắc được Tỉnh tặng bằng khen.
- 100% Gv có SKKN trong đó có 2 SKKN cấp trường.
- 100% GV có đồ dùng dạy học.
- Cán bộ giáo viên viết và áp dụng SKKN: có 10 Gv = 90%
- Cán bộ giáo viên viết và áp dụng chuyên đề: có 3 Gv =33%
- Cán bộ giáo viên làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả: có 10 Gv = 90%
- Tham gia thi và đạt GV dạy giỏi cấp trường:có 3 Gv = 33%
- Số buổi tổ chức hội thảo chuyên đề:3 (Tháng 10,11,3/2013)
 * Kết quả xếp loại giáo viên về các mặt ( ghi số lượng GV):
  Cả năm
HKI HKII Cả năm
Xuất sắc 6 6 6
Khá 5 5 5
Trung bình 0 0 0
 
IV/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
1. Công tác tư tưởng chính trị :
- Luôn nhắc nhở GV ý thức việc thực hiện các qui định, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước Nhà nước và nội qui của cơ quan.
- Quan tâm đến mọi biểu hiện tư tưởng chính trị của GV để nhằm nhắc nhở kịp thời.
- Giới thiệu những cá nhân GV có tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống tốt để  Chi bộ kết nạp vào Đảng.  
2. Công tác chuyên môn :
- Phân công chuyên môn kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể của cá nhân GV đảm bảo đủ số tiết theo chuẩn qui định.
- Phân công và đề xuất với BCM đưa những GV vững vàng vào dạy các lớp chọn.
- Phân công những GV thực hiện chuyên đề ngay từ đầu năm học để có sự chuẩn bị chu đáo, có chất lượng.
- Quản lí chất lượng dạy học bằng cách đem các chỉ tiêu chất lượng vào đánh giá thi đua cuối năm.
- Nhắc nhở thường xuyên về việc làm công tác kiêm nhiệm.
- Quản lí hồ sơ, lịch báo giảng, kí duyệt báo giảng đầu tuần. Kiểm tra sổ điểm, sổ đầu bài hàng tháng.
- Tăng cường giao trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm đối với các việc được phân công.
3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn :
a) Đối với giáo viên giỏi :
- Cho GV đăng kí thi GVG từ đầu năm học.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn bằng cách góp ý, dự giờ trao đổi, rút kinh nghiệm qua các gời dạy cụ thể.
- Khuyến khích động viên các GV trẻ tham gia vào các hội thi, Thao giảng do nhà trường tổ chức.
b) Đối với học sinh giỏi :
- Giao trách nhiệm cho GV bồi dưỡng chăm lo tìm nguồn HS, lên kH bồi dưỡng, chọn HS cho GV.
- Động viên HS tham gia đội tuyển thi HSG một cách tích cực.
c. Công tác bồi dưỡng giáo viên :
- Động viên những GV có điều kiện thi và học nâng cao chuyên môn.
- Đối với GV yếu về năng lực thì tổ thường xuyên dự giờ góp ý để GV đó tự hoàn thiện mình hơn.
- Nêu những tấm gương GV giỏi chuyên môn để cùng nhau học tập.
d. Đổi mới phương pháp dạy học :
- Qui định cách soạn GA phải mang tính đổi mới, gợi mở, khơi gợi được trí tuệ của HS.
- Tiến hành những giờ dạy mẫu về đổi mới phương pháp để GV cùng học tập.
- Đôn đốc GV học và soạn GA điện tử, một năm học có ít nhất một tiết dạy bằng GA điện tử.
e. Kiểm tra đánh giá học sinh :
- Ra đề kiểm tra chính xác về kiến thức, phạm vi chương trình, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, thiết lập ma trận đề.
- Tổ lưu các đề thi các kì. GV tập hợp đề thành ngân hàng cho mình.
- Nghiêm túc trong đánh giá chất lượng HS qua các loại hình kiểm tra như kiêmt ra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết trở lên.
- Chấm, chữa, trả bài đúng kì hạn có phê, chữa chu đáo.
f. Làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học :
- Đồ dùng thiết bị dành cho dạy học không nhiều nên đề nghị nhà trường mua bổ sung các tranh ảnh, chân dung tác giả văn học để học tập.
g. Công tác thi đua:
- GV đăng kí thi đua từ đầu năm: Danh hiệu GV giỏi, CN giỏi, Lao động tiên tiến...
- Theo dõi, đánh giá cụ thể, kịp thời.
 
 
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
8/2011 -Ổn định, phân công công việc
-Dạy và học theo TKB
-Làm kế hoạch cá nhân và thảo luận kế hoạch của tổ sơ bộ.
-GVCN làm hồ sơ, tổ chức lớp
-Cả tổ
   -nt-
   -nt-
 
GVCN (Hoa, Ngọc, Thủy, Hồng, Thơm, Huệ, Phượng, Quỳnh, Yến)
Từ 15/8
      31/8
       
9/2011 -Khai giảng năm học.
-Lập đội tuyển, bồi dưỡng HSG Khối 12
-Nộp KH cá nhân và KH tổ
 
-Bồi dưỡng HSG 12
 
-Họp CMHS
 
 
-Dạy phụ đạo
 
 
- Kiểm tra đột xuất 1GV
- Tham gia Hội nghị công viên chức
- Thao giảng- rút kinh nghiệm
 
- Dự giờ đánh giá GV
 
-Cả tổ
- Cô Hoa, T. Hồng
 
-Cả tổ
 
- Cô Hoa, T. Hồng
 
-GVCN (Hoa, Ngọc, Thủy, Hồng, Thơm, Huệ, Phượng, Quỳnh, Yến)
-GV dạy 12, GV các lớp có yêu cầu.
 
- T,Tr
- Cả tổ.
 
- Cô Thơm, Thầy Ngọc,
 
 
- Thầy Hông, cô Yến, cô Thủy.
Từ 5/9
Từ 7/9
 
 
 
 
9/9
10/2011 -Kiểm tra thực hiện chương trình (lần 1)
-Kiểm tra đột xuất 1GV
-Thao giảng- rút kinh nghiệm
- - Dự giờ đánh giá GV.
 
- Thực hiện chuyên đề: Dạy học ca dao
- Bồi dưỡng HSG 12
 - Cô Thơm
 
- T Hồng
- Cô Hoa, Thầy Hồng
- Ttr và GV không có giờ
- Cô Thơm
 
- T. Hồng, cô Hoa
 
 
 
 
Tuần 10
11/2011  -Thao giảng rút kinh nghiệm
 
-Sinh hoạt 20/11
 
-Kiểm tra đột xuất 1 GV
-Thao giảng chào mừng 20/11
- Thực hiện chuyên đề: “Truyện ngắn của Thạch Lam”
- Bồi dưỡng HSG12
- Cô Quỳnh
 
 - Cả tổ
 
- Ttr, T phó
-         Cô Thủy
-         Thầy Ngọc
 
-         T. Hồng, cô Hoa
Tuần 12,13
 
12/2011 -Thi HSG khối 12
-Kiểm tra hồ sơ chuyên môn
- Kiểm tra HK K12,11,10
 
 
-Vào điểm
 
-Kiểm tra thực hiện chương trình (lần 2)
-Cô Hoa, T Hồng
- Cô Thơm,T Hồng
-Ra đề: Kh12: cô Thủy
K11: cô Hoa, K10:cô Yến.
  - Tất cả GV
 
- TTr
 
Theo lịch Sở
Theo lịch BGH
 
Theo lịch BGH
1/2012 -Hoàn thành chấm bài, cộng điểm
-Xét thi đua HKI
-Sơ kết HKI
-Kiểm tra toàn diện
 
- Thi lí tuyết GV giỏi Trường
- Họp PH giữa năm
- Ra dề thi thử Đại học
-Cả tổ
-Cả tổ
-Cả tổ
 
-TTr + GH, GV không có giờ
- Các GV đi thi.
- GV chủ nhiệm.
- GV được BCM phân công
 
 
 
 
Tuần 23
 
- Theo KH của Trường
2/2012 -Nghỉ tết Quí Tị
-Tham gia văn nghệ, đón giao thừa tại trường.
- Thi thực hành GV giỏi cơ sở.
- Đăng kí thi chào mừng 26/3
 
-Cả tổ
- Cả tổ(Nếu có điều kiện)
- Gv đã đậu lí thuyết.
- GV thuộc CDGV
 
 
 
 
- Theo KH củaTrường.
3/2012 - Hoạt động ngày 26/3
- Thao giảng chào mừng 26/3
-Kiểm tra thực hiện chương trình (lần 3)
- Dự giờ đánh giá GV.
 
- Coi thi nghề PT
-Cả tổ
- CôYến.
-TTr
 
- cô Huệ, Cô Phượng.
 
- GV được phân công.
 
 
4/2012 -Dạy và học Theo TKB
-Kiểm tra HSCM
-Tổng kết kinh nghiệm (SKKN)
- Dự giờ đánh giá GV.
 
-Cả tổ
-Tổ trưởng
-Cả tổ
- Cô Dung, cô Phượng cô Huệ.
 
 
5/2012 -Dạy và học theo TKB
-Thi HKII
 
 
-Tổng kết năm học
-Kiểm tra thực hiện chương trình (lần 4)
-Cả tổ
  -Phân công ra đề K12: Cô Thơm, K11: T. Hồng, K10, cô Phượng-
  - Cả tổ
-TTr
-TheoKH trường
 
6/2012 -Coi thi, chấm thi tốt nghiệp
-Triển khai công tác hè
-Tuyển sinh vào 10
Cả tổ, GV được phân công -Theo KH sở GD&ĐT.
-TheoKH trường
7,8/2012 Nghỉ hè và tham gia các chuyên đề dạy học   Theo KH trường, Sở
 
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT :
- Trong năm học tới cần tổ chức học ôn hè vào lớp 10 các môn cơ bản chung cho tất cả HS chứ không chọn theo ban để tạo cơ hội cho GV tiếp xúc và tìm nguồn, vận động những HS có năng lực học văn. Đây là cách để chọn đội tuyển HSG ngay từ năm lớp 10.
- Đề xuất trường cho kinh phí làm tranh chân dung tác gia văn học treo ở văn phòng tổ.
                
 
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                               Tổ trưởng
 
 
 
 
                                                                                                   PHAN THỊ THƠM
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
 
I.                   THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ:
1.     CHUYÊN ĐỀ 1: DẠY HỌC BÀI KHÓ TRONG CHƯƠNG TRÌNH
 
Thời gian thực hiện      Mục đích, yêu cầu          Nội dung GV thực hiện
Thực hiện trong năm học. Cụ thể thực hiện 1 tháng 1 GV dạy thao giảng rút kinh nghiệm.
 
 
 
-Nâng cao tay nghề cho GV.
- Rút kinh nghiệm giảng dạy.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
* Yêu cầu GV được phân công có trách nhiệm soạn bài lên lớp. Cả tổ tham dự, đóng góp ý kiến.
- Các bài giảng được GV đề xuất.
- Các bài theo nhóm thể loại bài: VD nhóm bài về thơ, truyện, văn nghị luận…
Các GV chuẩn bị đi thi GVG: Cô Thơm, cô Hoa,  Thầy Ngọc, Thầy Hồng, và các GV khác đăng kí dạy bài tâm đắc.
 
 
 
2.     CHUYÊN ĐỀ 2: GIẢNG DẠY CA DAO TRONG NHÀ TRƯỜNG PT
 
Thời gian thực hiện      Mục đích, yêu cầu          Nội dung GV thực hiện
Thực hiện vào tháng 10
 
 
-Nâng cao tay nghề cho GV.
- Rút kinh nghiệm giảng dạy.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
* Yêu cầu: Người được phân công  tích cực chuẩn bị đề tài trình bày trước tổ, cả tổ tham dự. có ý kiến tham gia tranh luận, đúc rút kinh nghiệm, ghi chép vào sổ Bồi dưỡng thường xuyên.
- Phương pháp dạy học theo thể loại tác phẩm văn nghị luận trong nhà trường PT. - Cô Thơm
 
3.CHUYÊN ĐỀ 3: GIẢNG DẠY TRUYỆN NGẮN CỦA THẠCH LAM
 
Thời gian thực hiện      Mục đích, yêu cầu          Nội dung GV thực hiện
Thực hiện vào Tháng 11
 
-Nâng cao tay nghề cho GV.
- Rút kinh nghiệm giảng dạy.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
*Yêu cầu: Tất cả GV được phân công cần đọc, nghiên cứu kĩ đề tài.
- Thảo luận, trao đổi về nội dung tác phẩm của nhà văn Thạch Lam. - Đ/c Ngọc. Tất cả GV các nhóm khối.
 
3.CHUYÊN ĐỀ 4: GIẢNG DẠY THỂ KÍ
 
Thời gian thực hiện      Mục đích, yêu cầu          Nội dung GV thực hiện
Thực hiện vào Tháng 11
 
-Nâng cao tay nghề cho GV.
- Rút kinh nghiệm giảng dạy.
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
*Yêu cầu: Tất cả GV được phân công cần đọc, nghiên cứu kĩ đề tài.
- Thảo luận, trao đổi về nội dung tác phẩm của kí nhà văn Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường. - Đ/c Hoa
Tất cả GV các nhóm khối.
 
KẾ HOẠCH BỔ SUNG:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                               Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                                   PHAN THỊ THƠM
 
 
 
 
 
 
 
II.               THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỰ NGHIÊN CỨU, VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
 
a- Môc ®Ých:
- Gióp c¸c tæ viªn trau dåi kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô.
- Lµ yÕu tè ®Ó c¸c tæ viªn kh¼ng ®Þnh ®­ưîc n¨ng lùc cña b¶n th©n.
b-BiÖn ph¸p:
- 100% c¸c tæ viªn ®Òu cã SKKN
- §¨ng kÝ ®Ò tµi SKKN vµo đầu năm học.
- Hoµn thµnh SKKN tr­ước ngµy 30 th¸ng3 ®Ó tr×nh bµy tr­ước tæ theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­ường.
- LÊy SKKN lµm tiªu chÝ ®Ó xÕp lo¹i c¸c tæ viªn cuèi n¨m.
 
 
      Danh sách GV đăng kí tên đề tài SKKN:
 
TT     HỌ VÀ TÊN GV                         TÊN ĐỀ  TÀI GHI CHÚ
1 Bùi Thị Kim Dung  
 
 
2 Trần T. Ngọc Hà  
 
 
3 Nguyễn Quỳnh Hoa  
 
 
4 Hoàng Bích Hồng  
 
 
5 Hoàng Sĩ Hồng  
 
 
6 Trần Thị Huệ  
 
 
7 Nguyễn Đăng Ngọc
 
   
8 Nguyễn Thị Quỳnh  
 
 
9 Phan thị Thơm  
 
 
10 Nguyễn Thị Thủy  
 
 
11 Nguyễn Thị Yến  
 
 

Tác giả bài viết: Phan Thị Thơm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 391

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15986

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2342020

ĐĂNG KÝ