Chúc mừng nam moi 2020

Kế họch tổ sinh

Thứ hai - 08/04/2013 01:13 | Số lần đọc: 3405
Kế họch tổ sinh

Kế họch tổ sinh

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM, ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013
KẾ HOẠCH
 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM, ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013
 
  I/ Căn cứ để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn thi tốt nghiệp THPT năm  học 2012-2013:
Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  Căn cứ:
  * Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH, ngày 16 tháng 08 năm 2012, của Bộ trưởng    Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013.
  - Các công văn về tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 và thi olympic vật lý lớp 11
  -  Kế hoạch chuyên môn của trường THPT Phan Thúc Trực
   - Căn cứ kế hoạch chuyên môn của tổ Sinh-Thể
  Tổ Sinh-Thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 như sau:
II/ Đặc điểm tình hình chung của tổ
1-    Thuận lợi:
                  - Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo mọi điệu kiện giúp đỡ các giáo viên giảng dạy và học tập .
                  -Hầu hết các tổ viên còn trẻ nên có tâm huyết với nghề , luôn có ý thức trau dồi chuyên môn, tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm, ý thức giảng dạy tốt
                  -Các tổ viên đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
                2- Khó khăn:
                 -Các tổ viên  còn trẻ nên kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, năng lực các đồng chí giáo viên còn chưa đồng đều      
                  -Đây là vùng nông thôn nghèo , nhiều nơi dân trí còn thấp nên sự phối hợp phụ huynh và học sinh còn nhiều khó khăn .
                  -Đây là năm thứ 5 thực hiện chương trình phân ban nên nhiều đồng chí còn gặp nhiền khó khăn trong công việc thực hiện đổi mới phương pháp và phương tiện dạy học .
                   - Chất lượng học sinh đầu vào không cao như các trường bạn .
 
 
 
 
 
Phần thứ nhất: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI:
 
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.     Mục đích:
- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
    2.  Yêu cầu:
        - Đối với các tổ(nhóm) chuyên môn có học sinh trong đội tuyển cần lập kế hoạch chi tiết cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (có khung chương trình bồi dưỡng cụ thể).
IIKẾ HOẠCH CỤ THỂ:
 
A. HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012-2013:
A1/ Đội tuyển học sinh giỏi khối 11, 12 của trường:
 1. Thi thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 11, 12 của trường:
      a. Đối tượng:
      * Học sinh khối 11, 12 năm học 2012-2013.
      * Học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của các môn dự thi và thành lập từ tháng 02/2012.
               b. Hình thức thi:
                Tự luận, thời gian mỗi môn 180 phút (Không kể thời gian giao đề).
           * Chọn đội tuyển học sinh giỏi của các môn dự thi được thành lập từ tháng 02/2012.
       d.Thời gian thi HSG tỉnhTháng 8/2012.
 2. Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường:    
               a. Thời gian: 20 tuần.
               b. Số buổi, số tiết: 20 tuần x 02 buổi x 3 tiết = 120 tiết.
                c. Nội dung và các chủ đề bồi dưỡng: tổ chuyên môn tự xây dựng  căn cứ vào yêu cầu chung của nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi.
               - Sinh học 12: Đ/C Đông, Hiền
               - Sinh học 11: Đ/C Hải, Thuần
              -Sinh học 10: Đ/C Hoài, Đông
            A2/ Lịch thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi thành lập đội tuyển Quốc gia:
                a. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: 12/2012.
                 b. Thi học sinh giỏi cấp trường khoảng: 4/13
            
 III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
           - Các giáo viên được phân công phụ trách có học sinh trong đội tuyển lập kế hoạch và triển khai bồi dưỡng đội tuyển.
           - Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi đã đề ra.
 
 
 
 
 
 
 
 
      Phần thứ hai:  KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM:
 
I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
      1. Mục đích:
- Nhằm củng cố, bổ sung, hệ thống kiến thức bị “hổng”cho một số học sinh có nhận thức chậm và lực học yếu ở một số môn.
- Nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không”.
     2. Yêu cầu:
- Giáo viên được phân công phụ đạo học sinh yếu, kém cần xây dựng bài soạn đầy đủ với kiến thức cơ bản, cần thiết theo nhu cầu của học sinh. Các chủ đề phụ đạo cần thống nhất theo bộ môn, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với nhận thức của học sinh.
- Các tổ chuyên môn có môn phụ đạo cần lập kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường.
 II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
      1. Số môn tổ chức phụ đạo:
- Tổ chức khảo sát học sinh yếu, kém vào tháng 9/2012: Qua kiểm tra của các bộ môn
- Tổ chức phụ đạo :
* Đợt 1: Từ tuần 14(05/11/2012) đến hết tuần 18 (08/12/2012).
                  * Đợt 2: Từ tuần 32 (11/03/2013) đến hết tuần 38 (27/04/2013).
- Tổ chuyên môn và cá nhân phải có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém: Gồm nội dung, thời lượng, mức độ kiến thức và yêu cầu đạt được,…
- Trong quá trình tổ chức cần kết hợp với phụ huynh học sinh, bằng cách thông qua hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học.
     2.Thời lượng phụ đạo:
- Học kỳ I: Phụ đạo vào các tháng 11,12/2012 ( Từ tuần 14 đến hết tuần 18).
- Học kỳ II: Phụ đạo vào các tháng 3,4/2013 ( Từ tuần 32 đến hết tuần 38).
- Mỗi môn: 36 tiết cho cả hai học kỳ. Mỗi tuần 1 buổi = 3 tiết/tuần.
-Cử các đồng chí sau phụ trách
               - Sinh học 12: Đ/C Đông, Hiền
               - Sinh học 11: Đ/C Hải, Thuần
              -Sinh học 10: Đ/C Hoài, Đông
     3. Nội dung phụ đạo:
-  Nội dung ôn tập, phụ đạo chủ yếu tập trung vào việc bù lấp những kiến thức còn thiếu hụt, những kỹ năng còn yếu của học sinh từ những năm học trước. Củng cố, ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức đã học để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học đã qui định.
- Chương trình phụ đạo thực hiện theo kế hoạch phụ đạo đã được tổ, nhóm chuyên môn thống nhất xây dựng cho từng khối lớp. Trong quá trình phụ đạo, có thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung và phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
    1 Tổ trưởng chuyên môn
- Chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc nâng cao chất lượng dạy học phụ đạo, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém môn học để đạt chỉ tiêu chất lượng  giao đầu năm.
- Xây dựng kế hoạch phụ đạo bộ môn, phân công giảng dạy và quản lý, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của giáo viên; Phân công ra đề kiểm tra, khảo sát chất lượng các lớp phụ đạo học sinh yếu kém theo định kỳ, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.
- Tổ chức rút kinh nghiệm việc phụ đạo và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ với nhà trường.
    2.Giáo viên bộ môn
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch phụ đạo đã được thống nhất ở tổ chuyên môn và kế hoạch của nhà trường. Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ, giúp các em đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học.
    3.Giáo viên chủ nhiệm
- Phối hợp với giáo viên bộ môn quản lý, đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo theo lịch của nhà trường. Thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để phối hợp, động viên các em tham gia học tập đầy đủ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học phụ đạo học sinh yếu kém năm học 2012 -2013 của Tổ Sinh-Thể Trường THPT Phan Thúc Trực. Các nhóm chuyên môn căn cứ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và kế hoạch của nhà trường. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc cần trao đổi với Tổ trưởng để giải quyết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần thứ ba:  KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT
 
   I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1.     Mục đích:
- Hệ thống, bổ xung kiến thức; Rèn luyện kỹ năng làm các bài kiểm tra, các đề thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12.
- Trang bị thêm kiến thức cho học sinh ngoài giờ học chính khóa để học sinh có kiến thức tham dự thi tốt nghiệp.
- Rèn luyện kỹ năng làm bài thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 6 năm 2013.
    2. Yêu cầu:
 - Các tổ chuyên môn, giáo viên tham gia phụ đạo thi tốt nghiệp cần lập kế hoạch, xây dựng nội dung các chủ đề và kiến thức, kỹ năng.
 - Cần phối hợp giữa nhà trường, hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể trong trường để cùng quản lý, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch phụ đạo của giáo viên và học sinh. Trong quá trình thực hiện các tiết ôn tập cần bám vào từng lớp, từng học sinh để hướng dẫn các em ôn tập đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
 - Các giáo viên tham gia hướng dẫn ôn tập cần có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và tận tụy với công việc được giao.
  II.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1.     Thời gian:
           a. Thời gian tổ chức ôn thi
 -  sau khi có thông báo môn thi TN cuối tháng 03/2013:
     b.Các đợt, số môn, số tiết:
      +Tổng số tiết ôn thi: 8 buổi/ lớp.
2. Tài liệu ôn tập:
- Sách giáo khoa lớp 12 và chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học thi tốt nghiệp.
- Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 của Bộ giáo dục Đào tạo.
- Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT của Bộ giáo dục- Đào tạo phát hành.  
- Hướng dẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.     Tổ chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch ôn tập bộ môn, phân công giảng dạy và trực tiếp quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của giáo viên. Báo cáo nhà trường về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch.
- Tổ chức kiểm tra hồ sơ, dự giờ các giáo viên ôn thi tốt nghiệp.
2.     Giáo viên bộ môn
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch ôn tập. Không được tự ý dồn ghép, cắt xén chương trình. Soạn giáo án trước khi lên lớp. Đổi mới PPDH phù hợp với đối tượng học sinh, nâng cao hiệu quả, chất lượng môn học. Trong quá trình ôn tập cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá để nắm bắt tình hình ôn tập của học sinh.
- Chú trọng việc hướng dẫn học sinh về phương pháp ôn tập để nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học,  kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp.
- Thực hiện tốt các loại hồ sơ ôn thi và hồ sơ thi tốt nghiệp.
3.     Giáo viên chủ nhiệm
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở ý thức, tinh thần, thái độ ôn tập của học sinh. Hàng tháng, thông báo kết quả học tập  và ý thức tham gia các buổi ôn tập của học sinh với gia đình qua sổ liên lạc và bằng các hình thức thông tin khác. Có biện pháp động viên, khuyến khích học sinh tham gia ôn tập.
- Hàng tuần, kiểm tra, nhận xét về tình hình ôn tập của lớp qua sổ đầu bài.
- Thực hiện tốt việc báo cáo tổ chuyên môn và nhà trường theo qui định.
 
 
DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA BAN CHUYÊN MÔN
 
 
 
 
 
 
 
 
HÀ THỊ DUNG
Người lập kế hoạch
Tổ trưởng chuyên môn
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BÙI DUY ĐÔNG

Tác giả bài viết: Bùi Duy Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 903

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5078

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2385551

ĐĂNG KÝ