Chúc mừng nam moi 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 - 2013

Thứ hai - 08/04/2013 12:42 | Số lần đọc: 3075
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 - 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 - 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 - 2013
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2012 - 2013


 
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội công đoàn cơ sở trường THPT Phan Thúc Trực nhiệm kỳ 2010-2013
- Căn cứ các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của BGD&ĐT, SGD&ĐT Nghệ An và của BCH Công đoàn giáo dục Nghệ An. BCH CĐ xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2012-2013 như sau:
  I - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1-.Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và nhà nước đến cán bộ giáo viên.
2- Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng chức năng mà điều lệ CĐ Việt Nam đã qui định .
3-Phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
4- Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như : “Dạy tốt – Học tốt”, “Làm ĐDDH và viết SKKN”, “Tự học – Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà ngành đã phát động.
5- Phát huy tốt vai trò hoạt động của BTT nhân dân, UBKTCĐ, Ban nữ công trong nhà trường.
6-.Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh.
II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH:
 
 1.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đối với đoàn viên:
- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”.
- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.
- Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý, phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để ĐV biết và thực hiện đúng.
- Tham mưu cho chuyên môn thường xuyên đặt báo chí để đoàn viên học tập và tìm hiểu.
- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.
2.Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực:
 
- Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.
- Giám sát tốt chế độ chi trả lương bổng, phụ cấp đối với đoàn viên.
- Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.
- Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn qũy khen - thưởng cho con cái của CBGV đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu là: HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp huyện – tỉnh về văn hoá- văn nghệ- TDTT.
- Huy động nguồn qũy “Hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn” bàng cách đóng góp từ đoàn viên. Quản lý và sử dụng hợp lý, đúng mục đích, để phát huy tốt vai trò hỗ trợ, giúp đỡ ĐVCĐ khi khó khăn hoạn nạn.
- Phối hợp cùng nhà trường tiếp tục xây dựng qui chế: chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.
- Tăng cường hoạt động của BTTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả: đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.
- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, và các tổ chức đoàn thể của nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.
- Công đoàn tiếp tục dành một nguồn qũy thích hợp để trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho đoàn viên hoạt động, cho công tác khuyến học đối với con em CBGV.
- Công đoàn tổ chức hoạt động kỹ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thao giảng vào dịp chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11, Ngày Quốc tế phụ nữ  08/ 03.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên.
- BCHCĐ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng công tác cho BTTND, UBKTCĐ, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời phục vụ cho hoạt động của BTTND phát huy hiệu quả .
   3. Thực hiện tốt các phong trào thi đua.
- Động viên ĐV tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như:  thi đua dạy tốt – học tốt , làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.
- Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9 ) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua.  Nhà trường, CĐ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời GV có thành tích thi đua cao.
- Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.
   4. Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động
 
- Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Hai không trong giáo dục”; “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.” ;  “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tham gia có hiệu quả.
- Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.
- Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.
- Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết,tổng kết và chế độ thi đua khen – thưởng đối với CBGV có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.
  5. Về công tác quản lý:
- Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2012-2013 trong tất cả các khâu, các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen- thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý tài chính  một trong những chủ đề cơ bản của năm học.
- Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; tổ chức tốt các đợt thao giảng GV giỏi hàng năm; tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.
- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả  các hội đồng: TĐ-KT, xét hết thời gian tập sự, nâng lương đối với CBGV.
- Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.
- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.
   6. Công tác chỉ đạo:
- CĐ phải xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch HĐ hàng quý phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.
- CĐ phải chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: BTT nhân dân; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.
- Chia tổ công đoàn theo tổ chuyên môn của trường và phân công các thành viên trong BCH trực tiềp phụ trách cùng với các tổ trưởng nhằm thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức điều hành hoạt động.
- BCHCĐ phối hợp với nhà trường để bàn bạc thống nhất việc đảm bảo quyền lợi cho các thành viên trong BTTND và việc tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và vật chất cho hoạt động của BTTND nhà trường, góp phần đảm bảo nâng cao về hiệu quả hoạt động.
   7. Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh
- Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao .
- Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.
- Tiếp tục giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong năm học 2012 – 2013.
- Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường.
- Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như: UBKTCĐ, Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân trong việc tham mưu, giúp cho BCHCĐ nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.

Tác giả bài viết: Chủ tịch công đoàn: Trần Văn Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 460

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19487

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2345521

ĐĂNG KÝ