Chúc mừng nam moi 2020

BÁO CẢO Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”

Thứ hai - 15/04/2013 12:15 | Số lần đọc: 11769
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” của trường THPT Phan Thúc Trực giai đoạn 2007-2012.
BÁO CẢO Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”

BÁO CẢO Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”

BÁO CẢO

Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động

“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”

Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 169/SGDĐT-CĐGD ngày 12 tháng 9 năm 2012  về việc tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo ” của Sở giáo dục và đào tạo  Nghệ AN.

Căn cứ vào 5 nội dung của cuộc vận động, trường THPT Phan Thúc Trực tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc  vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” kết quả như sau:

I/ NỘI DUNG TỔNG KẾT:

1/ Công tác tuyên truyền, chỉ đạo:

- Ngay từ đầu năm học 2007-2008, nhà trường đã tiến hành tổ chức thành lập ban chỉ đạo gồm: Hiệu trưởng làm trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn làm phó ban thường trực, các tổ trưởng chuyên môn, bộ phận Đoàn làm ủy viên. Nhà trường lập kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện.

- Nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên trong toàn trường học tập quán triệt cuộc vận động một cách rộng rãi, tổ chức phát động thi đua, cam kết thực hiện của các bộ phận và cá nhân trong nhà trường thực hiện .

- Các loại hồ sơ theo dõi về công tác chỉ đạo, điều hành cuộc vận động. Luôn tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm để có biện pháp thực hiện có hiệu quả.

2. Đánh giá kết quả rèn luyên đạo đức, tinh thần tự học và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và lao động

2.1.Về đạo dức nhà giáo:

- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn có đạo đức tốt biết thương yêu tôn trọng học sinh, có lối sống lành mạnh .

-Tập thể luôn là một tập thể sư phạm đoàn kết giúp đõ nhau trong công tác. Có tinh thần nổ lực trong mọi phong trào của nhà trường .

Kết quả xếp loại đạo đức học sinh qua các năm xếp loại khá giỏi trên 90%

- Nhà trường thường  xuyên vận động nhân dân, phụ huynh học sinh tích cực tham gia đóng góp quỹ phụ huynh nhằm để xây dựng cảnh quang sư  phạm trong nhà trường và các công trình khác. Luôn được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương về sự nghiêp giáo dục trên địa bàn. Phụ huynh và  chính quyền  địa phương nhận thức sâu sắc về giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu của nhà nước ta .

2.2. Về tự học của nhà giáo:

- Trong những năm qua, phong trào tự  học cuả mỗi  CBGV càng được nâng cao đáp ứng được yêu cầu giảng dạy như: 100% đạt trình độ chuẩn; 20% đạt trình độ trên chuẩn;

- Cán bộ quản lí nhà trường có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đủ khả năng lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của các cấp giao phó . Hằng năm đơn vị nhà trường luôn đạt thành cao.

- Đơn vị  thường xuyên khuyến khích động viên CBGV tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

- Mỗi cán bộ giáo viên có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng trong dịp hè;  Trong  hè BGH còn tổ chức học tập để nâng cao trình độ công nghệ thông tin . Hiện nay mỗi cán bộ giáo viên đã biết sử dụng  thành thạo máy vi tính vận dụng đưa vào dạy học.

2.3. Về tính sáng tạo của nhà giáo:

- Nhà trường thường xuyên đổi mới về các hoạt động, đưa nhiều biện pháp thiết thực để hoạt động có hiệu quả như đổi mới  phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, tự làm thêm đồ dùng dạy học để phục vụ một cách có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, giảm tỉ lệ học sinh yếu, nâng cao chất lượng đại trà và học sinh giỏi. Đối với quản lí, năng động sáng tạo nhằm làm chuyển biến hiện trạng của nhà trường .

-Tự nghiên cứu , đầu tư có hiệu quả phong trào viết  và áp dụng SKKN, thường xuyên trao đổi, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động dạy học.

3. Hạn chế, yếu kém:

- Kĩ năng hoạt động tuyên truyền giáo dục của CBGV còn hạn chế.

- Trong việc đôn đốc CBGV thực hiện nội dung chương trình hoạt động còn cả nể.

- Thời gian dành cho các hoạt động còn hạn chế.

4. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

4.1. Nguyên nhân:

- Phương tiện phục vụ cho công tác tổ chức và công tác tuyên truyền còn nhiều thiếu thốn.

Nhận thức của 1 số bộ phận nhỏ giáo viên còn hạn chế.

4.2.  Bài học kinh nghiệm:

- Cần cụ thể hóa các tiêu chí của các cuộc vận động.

- Cần xây dựng kế hoạch cụ thể sát với thực tiễn của đơn vị.

- Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục phải được đôn đốc theo dõi nhắc nhở thường xuyên.

- Động viên, khuyến khích kịp thời các cá nhân tập thể điển hình.

- Mọi thành viên phải xây dựng tác phong làm việc gọn gàng, ngăn nắp.

- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm sau các đợt phát động.

5. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu:

II. KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Mục tiêu:

Làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục - đào tạo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung

- Tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả tại đơn vị

- Cuộc vận động này gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành, với việc thực hiện nhiệm vụ năm học, với Chiến lược phát triển giáo dục–đào tạo những năm tiếp theo và với cuộc vận động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong xã hội.

- Cuộc vận động phải góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành và trở thành ý thức rèn luyện tự giác của mỗi nhà giáo và cán bộ, giáo viên, nhân viên, cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và của học sinh trong nhà trường.

2.1. Về đạo đức nhà giáo:

- Có ý thức kỉ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giáo dục, nhất là việc dạy thêm học thêm, chạy trường, chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy chức vụ.

- Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân và học sinh.

- Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động.

2.2. Về việc tự học của nhà giáo:

- Thường xuyên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và các nội dung khác phục vụ hoạt động giáo dục.

- Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học, rèn luyện kĩ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu, lĩnh hội tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng để xác định những hạn chế, yếu kém để khắc phục.

2.3. Về tính sáng tạo của nhà giáo:

- Sáng tạo trong vận dụng tri thức, công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Tích cực nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện dạy học.

- Áp dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy, xử lí tốt các tình huống sư phạm, phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém; rèn kĩ năng sống cho học sinh.

- Tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổng kết, áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp và bản thân nâng cao các hoạt động giáo dục.

3. Giải pháp chỉ đạo thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động trong mỗi năm học, lồng nghép với kế hoạch của nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Lồng ghép việc thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ dạy tốt, học tốt.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện của cán bộ giáo viên.

- Kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động, mẫu mực thực hiện cuộc vận động.

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự  học và sáng tạo của trường THPT Phan Thúc Trực giai đoạn 2007-2012.

Tác giả bài viết: Trần Văn Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 311

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15906

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2341940

ĐĂNG KÝ